هدی اخلاقی

كارگاه آنلاین تاپستری| مدرس : هدی اخلاقی | ۷ آبان، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ | در ۴ جلسه | چهارشنبه ها و شنبه ها | ۱۳۹۹

  ھنرالیاف یا فایبر آرت گرایشی از ھنر معاصراست که ازالیاف مصنوعی یا طبیعی استفاده می کند و ازدھه ۶۰ میلادی ھمگام با جنبش فمنیسم آغاز می شود. آنچه آن را از صنایع دستی مجزا می کرد؛ مفهوم، ایده و نگاه زیباشناسانه آن به ھمراه تکنیک بوده است. در دھه ۷۰ آثارھنرمندان این حیطه به تدریج اندیشمندانه و مفهومی می شود. درھمین زمان فایبرآرت به یک عنصر کلیدی درچیدمان ھا و آثارمکان محورتبدیل شد، برای مثال می توان به اثر” فنس روان” اثر کریستو در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد. در ... ..