سمانه مطلبی

کارگاه دو روزه طراحی: «دیدن نقطه مقابل دانستن»| مدرس: سمانه مطلبی | با همکاری خانه کشار | ۱۷ و ۱۸ تیر، از ساعت ۱۰ تا ۱۵

هدف این کارگاه ایجاد طراحی های زیبا نیست بلکه شناسایی راه های جدید دیدن و واکنش است. طراحی عمل هماهنگی بین دست/ چشم و مغز است که البته تابع تمرین و عادت است اما دیدن در درجه اول اهمیت قرار دارد. ... ..