کارگاه دو روزه طراحی: «دیدن نقطه مقابل دانستن»| مدرس: سمانه مطلبی | با همکاری خانه کشار | ۱۷ و ۱۸ تیر، از ساعت ۱۰ تا ۱۵


طراحی در اصل روند دیدن است و نه به کارگیری اصول. کلیدهای دیگری مثل دوباره کشی، ترکیب شکلی، اغراق و تناقض و … در واقع محصول مستقیم «دیدن» است که به زبان نقاشی در آمده است. علاوه بر تکیه بر چشم ها کیفیتی که هر یک از ما را متمایز می کند «کنجکاوی» است.
هدف این کارگاه ایجاد طراحی های زیبا نیست بلکه شناسایی راه های جدید دیدن و واکنش است. طراحی عمل هماهنگی بین دست/ چشم و مغز است که البته تابع تمرین و عادت است اما دیدن در درجه اول اهمیت قرار دارد.
و واقعیت آن است که برخورد شگفت انگیز شما با دنیا در طراحی هایتان اقتدار و زیبایی را بوجود می آورد که به طریق دیگری ممکن نیست.
باور من آن است که هرقدر آگاهی شخصی نقاش کمتر در کار طراحی دخالت داشته باشد طراحی او شخصی تر است.

سمانه مطلبی هنرمند جستجوگریست که در آثارش برخوردی متفاوت با طراحی دارد، چه آنجا که از طراحی بر مبنای اثرش بهره میگیرد و چه آنموقع که طراحی خود، تمامیت اثر است.
وی نمایشگاه های بی شماری در ایران و خارج از ایران داشته و حضور در آرت فر را بارها تجربه کرده و با نگاه ویژه ای که به طراحی دارد توانسته آثارش را متمایز کند. او در آثارش بیشترمضامینی در جهت اهمیت و ستایش زندگی روزمره، و نیز نگاه موشکافانه به جهان و زیست انسان را دارد.

استودیو حرف هنرپرسبوکسمانه مطلبیندادرزیهنر معاصر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!