رضا منجزی

کارگاه یک روزه «زیست/تن/بوم» | مدرس: رضا مُنجَزی | دیما رزیدنسی/سیاهکل | ۱۷ آبان ۱۴۰۲

این کارگاه یک روزه شرکت کنندگان را در مواجهه هنر محیط زیستی و بدنمندی قرار می دهد. امروزه شاید نتوان هنر بدن مند را از دیگر گرایشات هنر معاصر تفکیک کرد. درهم آمیختگی این گرایشات باعث می شود برای «بدن هنرمند»، همانند عکاسی، نقش ابزاری و رسانه ای قائل باشیم. شرکت کنندگان در کارگاه، بدن خود را سازگار با محیط یا در تقابلی ناسازوار بکار خواهند برد. کنش هایی که بواسطه اَعمال و رفتار درگیرانه با مواد طبیعی یا در تعامل با عوامل محیطی و بدن بیانگر توصیف می شود ... ..

جُستاری در «هنر به مثابه کنشگری» | رضا منجزی

هنرمندان پس از یک دوره تاریخی که در نتیجه ایدئولوژی خاص حاکم بر آن، به‌ انزوا‌ و جدا گشتن از متنِ جامعه کشانده ‌شدند‌، به‌ متن اجتماع‌ بر می‌گردند‌ و نسبت‌ به گذشته، رابطه مستقیم‌تری‌ با آن برقرار می‌کنند. این رابطه جدید در دهه های اخیر، دیگر نه به نفیِ موزه‌ یا‌ گالری‌ها می‌پردازد و نه صرفاًً یک زیبایی‌ در‌ خدمت‌ دربار‌، کلیسا‌ و نظام حاکم است، بلکه در این رابطه هنرمند ایده خود را در گستره وسیع‌تری از مخاطبان (حقیقی یا مجازی)‌ به‌ نمایش‌ می‌گذارد و این مخاطبان گاه ... ..