درباره چهارمین سالانه پرسبوک


| ندادرزی، بنیانگذار پرسبوک |

 روزگار معاصر٬ عرصه ی ارتباطات نوین٬ بی مرز و منطبق با نیازهای زمان است. آنچه تا کنون موجب پیشرفت هنرایران شده، تغییرات و سازماندهی های خصوصی است؛ روندی که تا امروز باتغییرات موجود در نظام سازگار نبوده، از اینرو شایسته است تا سیاست گذاری ها ی دولت بر مبنای رشد اعتماد و جذب جامعه ی فرهنگ و هنر باشد تا از این طریق بتوان فضاهای متروک هنر معاصر (چون موزه ی هنرهای معاصر تهران) را دگر بار پویا و زنده کرد.


پرسبوک نخستین سالانه ی هنر معاصری که از فضای مجازی نیز برای ارائه ی آثار بهره برد ، حاصل تشریک مساعی و همدلی دوستانی است که مشترکا براین باورند که می توان فرهنگ را از طریق رسانه های عمومی گسترش داد. مفهوم رسانه های عمومی امروزه بسیار گسترده تر از آن است که بتوان آنها را به رسانه های تصویری یا کاغذی و… تقسیم کرد.رسانه ها امکان تبادل اطلاعات و پردازش داده هایی را میسر کرده اند که تا چندی قبل عملا خیالی و وهمی به نظر می رسید شکل گیری گروه هنر معاصر ایران و اجرای سالانه ی اینترنتی پرسبوک، ساماندهی غیر انتفاعی این بخش از جامعهء فرهنگی را مد نظر دارد و جایگزین مناسب دوسالانه های صنفی که نامنظم برگزار می گردید، شده است.

چهار سال است که با دغدغه ی ارتقای فعالیت های خانواده ی هنرهای تجسمی ، سالانه ی پرسبوک را بدون هیچ حمایت مالی به پیش برده ایم، همانطور که می دانید عرصه ی اینترنت با توجه به زندگی روزمره و ازدحام جمعیت شهری فرصت مناسبی را به وجود می آورد تا به حمایت جوانان هنرمند و اساتید هنر های تجسمی بپردازیم. آنچه از دولت جدید انتظار می رود توجه بیشتر به این دروازه های نوین است چراکه از بسیاری معایب و دسته بندی های رایج و منفعت جویی ها مصون مانده است. نگاه غیر تخصصی دولت ِ نهم و دهم به فرهنگ، شرا یط نابه سامان حاکم بر جامعه ی هنری ایران و خلاءهای موجود در ساماندهی و مدیریت نهادهای مردم محور، مسبب سکون و رخوت فرهنگ شده است. هر آینه، حیطه ی هنرهای تجسمی، سرمایه های از دست رفته ی سالهای پیشین را باتوجه دولت و دولت مردان می تواند جبران کند. ترغیب و سرمایه گذاری دولت به خرید آثار و گسترش حضور در بازارها و کنفرانس های بین المللی، توسط نهاد ها و موسسات مالی می تواند پویایی لازمه را در عرصه ی جهانی به وجود آورد. این مهم به معنای بازگشت سرمایه ی ملی به این عرصه است و در عین حال برای دولت نیز افتخار آفرین خواهد بود

 

دوهفته نامه تندیس شماره ۲۵۴- ۸ مرداد ۱۳۹۲

 

پرسبوکچهارمین دوره ی پرسبوکعلی اتحادکیوریتورکیوریتوریالموزه هنرهای معاصر تهرانندادرزینیمازاغیانهنرمعاصر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!