چاپ دستی روی پارچه

کارگاه آنلاین روشهای متنوع چاپ دستی روی پارچه | مدرس الهه مقدمی | ۱۳۹۹

در این کارگاه آنلاین، تکنیکهای چاپ دستی روی پارچه، با توجه به امکانات در دسترس شرکت کنندگان در فضای کار شخصی آنها تجربه خواهد شد. در این راستا سعی شده است با تنوع مطلوبی به انواع تکنیکها و روشهایی پرداخت شود که به ابزار تخصصی کارگاهی نیازی نباشد تا بتوان در فضایی که شرکت کنندگان برای کار درنظر میگیرند بدون محدودیت قابل اجرا باشند. در طی این ورکشاپ که طی دو روز برگزار میشود، بیش از ده تکنیک چاپ دستی روی پارچه تجربه خواهد شد. امکان تهیه بسته مواد و ... ..