زیبا ماندن

زیبا بودن و زیبا ماندن

| محمد پرویزی میان زیبا بودن و زیبا ماندن فرق بسیار است. چه بسا چهره هایی که زیبا یند اما نمی توانند زیبا بمانند. زیبا بودن به لحظه مرتبط است، مثل عکسی از خود. شبیه ظاهر شدن تشریفاتی در یک میهمانی رسمی، مواظب تمام حرکات خود بودن . در اینجا به حرکات خویش آگاهیم، دوست داریم از زاویه مطمئنی دیده شویم. اما زیبا ماندن به استمرار زیبایی متکی است. به تداوم لحظه ها باز می گردد، به جوهره زندگی درحال گذر وفادار است. برای زیبا ماندن باید حرکت کرد. نادر ... ..