نگار فرجیانی

 • نگار فرجیانی
 • عنوان: نسخه ی مندرس برگرفته از شاهنامه محمد جوکی، هرات. ۸۴۴- ۸۴۹ ه.ق
 • تکنیک:چاپ دیجیتال بر روی پارچه
 • اندازه:۴۵×۵۵ سانتی متر
 • سال:١٣٩۶
 • فروخته شد، تک نسخه

 • Negar Farajiani
 • Titel: Tattered Masterpieces
 • Adaptation from the Shahnameh, Known as the Juki Shahnameh,c. 1444
 • Technique:Digital Print on Fabric
 • Size:55×45 cm
 • Year:2017
 • Sold