فهیمه کارگر – قوه نامیه

10,000,000 تومان

 • فهیمه کارگر
 • بخش جنبی
 • عنوان اثر :قوه نامیه
 • تکنیک:رنگ و روغن روی بوم
 • ابعاد:۱۶۰ x۱۰۰ سانتی متر
 • سال:۱۴۰۰
 • قیمت اثر: ۱۰ میلیون تومان
 • Fahimeh Kargar
 • The secondary part
 • Title: Viability
 • Technique:
 • Oil color on canvas
 • Size : 100 x 160
 • Year: 2021
 • Price : 10.000.000 T