مهشید روشن تبار

30,000,000 تومان

 • مهشید روشن تبار
 • عنوان:خواب تنیدگی
 • تکنیک:سرامیک
 • اندازه: ۴۰×۱۲۰×۱۲۰و ۲۰۰۰۰ کاشی ۲×۲ سانتی متر
 • سال:۱۳۹۹
 • قیمت: ۳۰میلیون تومان

 • Mahshid RoshanTabar
 • Title:Interweaving Dream
 • Technique:Ceramic
 • Size:120×120×40cm & 20000 tile in 2×2 cm
 • Year:2020
 • Price:30/000/000T