مهدی شیراحمدی

  • مهدی شیراحمدی
  • بدون عنوان
  • تکنیک: چوب، خاتم
  • اندازه:۴۰×۷۰×۵۰ سانتی متر
  • سال:۱۳۹۹

  • Mehdi Shirahmadi
  • Untitle
  • Technique:Wood, khatam
  • Size:50×70×40 cm
  • Year:2020