دستکار

دهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک | دستکار | کاشان | ۱۳۹۹

دهمین سالانه ی هنر معاصر پرسبوک عنوان: دستکار ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۹ کاشان درباره پرسبوک پرسبوک رویدادی سالانه‌ برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی و مقیم خارج در ایران است که در سال ۱۳۸۸ توسط هنرمند-کیوریتور ندا درزی پرسبوک دهم: دستکار چشم‌انداز صحنه هنر ایران عرصه‌ای است متکثر با رهیافت‌ها و گرایش‌های متنوع. سالانه پرسبوک طی دورۀ ده ساله فعالیت خود این تنوع و تکثر را در نظر داشته و کوشیده است به ابعاد مختلف صحنۀ هنر معاصر ایران بپردازد. دهمین دورۀ پرسبوک با انتخاب شهر کاشان -مهد هنرهای دستی ... ...